Pro rodiče


Testování v MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k nutnosti testování dětí (2x týdně) před jejich přijetím do kolektivu MŠ, předkládáme vám důležité informace - v příloze naleznete jednak obecné pokyny k testování týkající se postupu přímo v MŠ "Čtyřlístek", jednak obrázkový návod a doklad o certifikaci testů.

Stručný návod k použití testu Lepu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit shrnut zde:

  1. Odeberte vzorek pomocí výtěrové tyčinky.

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena. Poté odeberte vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.

  1. Prostrčte výtěrovou tyčinku se vzorkem jamkou B do jamky A a přidejte do jamky A 6 kapek roztoku.
  2. Tyčinkou dvakrát otočte ve směru a proti směru hodinových ručiček.
  3. Odstraňte ochranný kryt fixačního lepidla. Slepte levou a pravou stranu k sobě a vyčkejte 15 minut.

Interpretace výsledku:

Pozitivní (+): V oblasti kontroly kvality a testovací oblasti se objeví linie (test – 2 čárky).

Negativní (-): Objeví se pouze jedna linie v oblasti kontroly kvality (C), v testovací oblasti (T) se neobjeví žádná linie (test – 1 čárka).

Neplatný: V oblasti kontroly kvality není žádný proužek nebo se objeví modrý proužek což značí špatný postup při testování nebo že je kazeta poškozená. V tomto případě si znovu pozorně přečtěte návod k použití a poté použijte novou testovací kazetu.více

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče, dle instrukcí od pana zástupce ze ZŠ Třebíč, Horka-Domky zprostředkováváme informace o zápisu. Zápis v ZŠ proběhne pouze distanční formou!

K zápisu do ZŠ je třeba využít online přihlášku!

Pro všechny třebíčské základní školy platí jednotný termín pro vydávání elektronických přihlášek.

Termín je od 1. března 2021 00:00 do 16. dubna 2021 23:59.

Vyplněnou přihlášku je nutné doručit do pátku 30.04.2021

Elektronická přihláška pro Základní školu Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 je dostupná na:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvaclav/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40612

Na stránkách města naleznete aktualizované informace k organizaci zápisů na tomto odkazu: https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283 


Přidáváme informaci, která nám byla též ze ZŠ Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 sdělena: 

Zatímco na této škole byly děti rozdělovány do jednotlivých tříd podle zájmu o výukové metody, pro letošní školní rok se rozhodli od tohoto ustoupit, a všechny třídy budou tzv. klasické.

 

V příloze:

- Důležité informace k podání přihlášky do ZŠ.

- Informace pro rodiče budoucích prvňáčků o ŠD.

- Informační leták s podrobnějšími informacemi (pozor, neplatí zde ale uvedené datum - bylo počítáno s běžným zápisem s  možností osobní přítomnosti v ZŠ).

více

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se v MŠ "Čtyřlístek" Třebíč bude konat v celém období, jehož rozmezí je stanoveno MŠMT, a to od 2. května do 16. května 2021


V tomto termínu zákonný zástupce dítěte doručí do mateřské školy:

 

     vytištěnou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického dětského lékaře;

 

•     kopii rodného listu.


Rodiče vyplňují žádost o přijetí v elektronickém systému pro elektronický zápis. Systém bude spuštěn od dubna 2021. Žádost o přijetí poté může být do MŠ doručena osobním podáním - do schránky na budově MŠ, či poštou nebo datovou schránkou, případně e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, a to v termínu zápisu do MŠ! Nadále platí, že podmínkou pro přijetí je řádné očkování dítěte, což se netýká dětí, které se vzdělávají povinně. žádáme rodiče, aby v době zápisu do MŠ nepřicházeli osobně a dodrželi bezkontaktní způsob podání žádosti o přijetí. V případě dotazů k přijimacímu řízení je možno zaslat je emailem: msctyrlistek@email.cz.   

 

Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

více

Konkurzní řízení - ZŠ - město si přeje zveřejnit

Na základě usnesení rady města Třebíče je vyhlášeno konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské náměstí 44/12.

více

Informace k zápisu do ZŠ

Přihlášku dítěte k zápisu do 1. ročníku ZŠ je nutné vyplnit online prostřednictvím aplikace k tomu určené - spuštěna je od 1. března do 16. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce se nebude v MŠ konat informační schůzka se zástupci ze ZŠ, doporučujeme rodičům sledovat webové stránky ZŠ, kam budou podávat žádosti o přijetí, a s případnými dotazy se obrátit přímo na tyto ZŠ.

Odkazy na online přihlášky do jednotlivých základních škol naleznete na webových stránkách města v sekci Elektronické služby/Online zápis do základní školy zde:

https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283    

Online přihlášku je samozřejmě možné vyplnit také přímo na webových stránkách vybrané základní školy.

 


více

Logopedická péče - kontakty

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že lze očekávat, že v letošním školním roce nebude možné z důvodu COVID-19 realizovat logopedickou depistáž v MŠ, nepodceňme špatnou výslovnost u dětí. Obecně se doporučuje u dětí ve věku 5-6 let, u nichž přetrvává nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek, objednání do péče odborníka - logopeda, pokud se jedná o závažnější vady řeči, doporučujeme vyšetření v SPC.

Kontakty na SPC:

Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole a Střední škole Březejc
Dr. Holubce 763/1, 674 01 Třebíč
Tel.: 777 449 712 - Mgr. Kateřina Pešková (speciální pedagog - logoped, surdoped)
773 236 611 - Mgr. Klára Dufková (speciální pedagog)
777 449 718 - Mgr. Jitka Budínová (psycholog)
778 761 650 - Mgr. Michaela Navrátilová (psycholog)
E-mail: spctr@seznam.cz
www.skoly-brezejc.cz

Kontakty na klinické logopedy naleznete v příloze.

více

Distanční výuka v MŠ

Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou). Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a poskytnout škole kontaktní údaje pro realizaci distanční výuky. Škola je rodičům nápomocna metodicky, nabízí formy komunikace, které jsou rodičům dostupné. Podrobnější informace a plán najdete ke stažení níže, Pokyny ředitele MŠ k distančnímu způsobu vyučování a Plán distanční výuky na MŠ "Čtyřlístek" Třebíč jsou též vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd.

více

Sběr papíru zima 2021

Druhé kolo sběru starého papíru se uskuteční ukuteční pravděpodobně v lednu 2021. Zohledníme aktuální pandemickou sitauci, rodiče budeme s předstihem informovat. Uvítáme opět vaši účast. Současně rodičům děkujeme za aktivní zapojení do podzimního sběru.

více

Upozornění pro rodiče - opatření COVID - 19

Vážení rodiče,

v 08/2020 vydalo MŠMT manuál k provozu škol ve školním roce 2020/21. Opatření se týkají i MŠ, manuál si můžete stáhnout v příloze.

více