Co bude


Pozvánka na setkání s rodiči

Pozvánka na setkání s rodiči

Vážení rodiče,

jste srdečně zváni na setkání rodičů, které se bude konat 24. 3. 2020 (ve sportovní třídě od 15:15).

První část programu bude věnována záležitostem, které se týkají všech dětí, ve druhé části (zhruba od 15:45) mají rodiče budoucích prvňáčků možnost setkat se se zástupci ZŠ Horka Domky.

více

Podpořte svými hlasy projekt MŠ a DS

Podpořte svými hlasy projekt MŠ a DS

Od 21.2. je možné hlasovat pro společný projekt DS a naší MŠ (odměnou pro seniory v DS může být finanční odměna určená na aktivity), prosíme - podpořte nás! Můžete využít přímý odkaz - anketa je na konci článku (Domov pro seniory Třebíč – Manž. Currieových pod číslem 1), stačí označit příslušné políčko a potvrdit - "odeslat":

 


více

Návstěvní dny před zápisem

Návstěvní dny před zápisem

Každou středu od 1.4. do 22.4. mají noví zájemci o docházku pro příští školní rok možnost navštívit naši MŠ, a to v době od 14:30 do 15:30.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou, a to v případě, že nám bude schválena žádost pro získání dotace. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“.

více

Akce březen 2020

Akce březen 2020

Na začátku března - v pondělí 2.3. k nám do MŠ zavítá pan Břetislav Vojkůvka se svým hudebně-dramatickým zábavným programem nazvaným "To nejkrásnější". Nejprve je tento program připraven od 9 hodin pro třídy sportovní a přírodní, následně od 10 hodin pro ostatní děti, tj. ze tříd hudební, Zvoneček a Rolnička.

Ve čtvrtek 19.3. se předškoláci ze třídy sportovní a Rolnička vypraví na ZŠ Václavské náměstí, kde pro ně bude připraven program v rámci projektu Podpora řemesel, stejně jako tomu bylo pro předškoláky z jiných tříd již v měsíci předchozím.  Půjde se po svačině, začátek je plánován na 9:30.

I nadále pokračuje návštěva tělocvičny Střední školy stavební Třebíč dle termínů pro jednotlivé třídy (program si organizují třídní učitelky každé třídy zvlášť).

více

Akce únor 2020

Akce únor 2020

Únor nám přinese nejen veselí v podobě karnevalů (organizují si jednotlivé třídy), ale budou pokračovat i sportovní aktivity v tělocvičně Střední školy stavební, a také radovánky plné pohybu v zábavním parku Labyrint (pro třídy, které se  jich ještě neúčastnily v předchozím měsíci). Do centra Labyrint se jako první vypraví hned 3.2. třída sportovní, 19.2. pak třída hudební (obě třídy se přepravují autobusem - s odjezdem již v 8:30).

13.2. čeká všechny děti výchovný koncert Bohemia classic quartet, který se uskuteční přímo v naší MŠ (od 9:00 pro třídy hudební, Rolnička a Zvoneček, od 10:00 pak pro třídu sportovní a přírodní).

27.2. jsou pro předškoláky ze dvou tříd (přírodní a hudební) připraveny prakticky zaměřené činnosti na ZŠ Václavské náměstí - v rámci projektu Podpora řemesel. Půjde se po svačině, začátek je plánován na 9:30.

28.2. se předškoláci ze všech tříd zúčastní workshopu ZUŠ Třebíč, pojede se opět po svačině, odjezd autobusem již v 9:10.

 

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Důležité upozornění - změna organizace provozu

Vážení rodiče,

od 2. 9. 2019 dochází k důležitým organizačním změnám v MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč, prosím, věnujte jim pozornost:

· Děti se scházejí ve třídě PŘÍRODNÍ – kde začíná provoz v 6:00 hod.

· Děti se rozcházejí ve třídě SPORTOVNÍ – kde končí provoz v 16:30.

· Provozní doba školy se prodlužuje – nyní nově 6:00 – 16:30 denně.

· Provozní doba třídy Rolnička se mění – 7:00 – 15:30, poté děti přecházejí do třídy Zvoneček.

· Doba oběda se posouvá na 12:00, děti po obědě odcházejí domů v 12:30 – 12:45 !!! (mimo třídu Zvoneček, zde se děti rozcházejí od 12:00 do 12:30, rodiče používají čipy).

· Doba odpolední svačiny se posouvá na 14:15, děti odcházejí odpoledne domů nejdříve ve 14:30 (týká se také dětí ze třídy Zvoneček), dřívější odchod možný po domluvě s třídními učitelkami.

· Nově se dveře automaticky budou odemykat dle nového denního řádu. Blíže viz. Denní řád.

více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

První akce z projektu proběhne 16. 4. 2019. Děti si v DS prohlédnou velikonoční výstavu a poté si společně s babičkami a dědečky budou dotvářet kraslice ze samotvrdnocuí hmoty. Součástí akce bude společné zpívání, povídání a vzpomínání seniorů, jak Velikonoce jako děti prožívali oni.

I nadále se děti a rodiče mohou těšit na oblíbený BIOTRH. Na podzim 2019 se uskuteční již 11tý ročník. Věříme, nám budete v našem úsilí žít spokojeně a zdravě v každém věku, fandit.

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více