Co bude


Ocenění za sběr plastů a papíru

I v letošním školním roce se naše MŠ zapojila do soutěže ve sběru plastů a starého papíru. Ve sběru papíru jsme získali 1. místo (v soutěži "Soutěžíme s Třídílkem" pořádané společností ESKO-T díky množství 53,38 kg papíru na osobu pak krásné 4. místo). Ve sběru plastů MŠ Čtyřlístek obsadila místo 3. Velké poděkování patří všem vám, kdo jste se o tato výborná umístění zasloužili, a pomohli jste tak pro MŠ získat celkovou částku 17 tisíc Kč. Finanční obnos využijeme na zkvalitnění vybavení školní zahrady. Udělená ocenění jsou k nahlédnutí v příloze.

více

Aktuální informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče, v příloze naleznete rozpis (rozdělení dětí do tříd) a bližší informace k provozu pro období od 10.8. do 21.8.2020. Po zbývající část prázdnin v červenci a srpnu je MŠ "Čtyřlístek" Třebíč uzavřena. Upozorňujeme, že provoz v době hlavních prázdnin je upraven od 6:00 do 16:00. Provoz končí ve třídě Zvoneček.

Děti z MŠ Demlova a z MŠ "Kaštánek" jsou zařazeny do třídy přírodní, první patro, schodiště vlevo - při vstupu do budovy. Děti se od 15:00 hodin přesouvájí do třídy Zvoneček.

Během srpna jsou v MŠ nadále dodržována zpřísněná hygienická pravidla pro děti, rodiče i zaměstnace školy. Bližší informace jsou k dispozici v MŠ - na nástěnkách u všech tříd.    

Nový školní rok začíná 1.9. 2020 - úterý. Na MŠ počítáme s běžným provozem, provozní doba MŠ bude opět probíhat od 6:00 do 16:30. Pokyny k hygienickým pravidlům zpřesníme během srpna na základě nových doporučení z MŠMT, případně v návaznosti na aktuální epidemiologický stav.   

Přejeme všem rodičům a dětem klidné prázdniny a dovolenou.   

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

dovolujeme si informovat o záměru přebudování školní zahrady ze současné podoby, jak ji znáte (se skluzavkou, tunelem a houpačkami) do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou. Jedná se o projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč bude realizován do prosince 2022.

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o tomto našem projektu.

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

V roce 2019 byly zakopeny čtyři velké výukové sady pro polytechnickou výchovu s AKU nářadím a sada pro zkoumání a pokusy. Děti se účastnily v únoru 2020 rukodělných aktivit v ZŠ Horka Domky - v rámci dílen. Další spolupráce byla narušena pandemií.  

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

První akce z projektu měla proběhnout na jaře 2020. Vzhledem k pandemii byly společné akce do konce školního roku 2019/20 zrušeny.

pro školní rok 2020/21 plánujeme v aktivitých pokračovat. I nadále se děti a rodiče mohou těšit na oblíbený BIOTRH. Na podzim 2020 se uskuteční již 12tý ročník. Věříme, nám budete v našem úsilí žít spokojeně a zdravě v každém věku, fandit.

více

Společeně do světa počítačů

Společeně do světa počítačů

Název projektu: Společně do světa počítačů

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010374.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2019 – prosinec 2020.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostně profesního rozvoje pedagogů se zaměřením na oblast výpočetní techniky, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím školního asistenta, který se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí ohrožených školním neúspěchem pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií v průběhu předškolního vzdělávání nebo přípravy na něj.

Současně bude podpořeno materiální vybavení školy v oblasti informačních technologií s přímým zapojením těchto pomůcek do vzdělávacího procesu s dětmi.

Projekt podporuje pedagogy MŠ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a současně nabízí možnosti vzájemné profesní podpory především méně profesně zkušeným pedagogům.

 

Projekt ve výši 611 594 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Projekt "Medvídek Nivea"

Projekt "Medvídek Nivea"

Ve školním roce 2019/20 bude naše MŠ opět zapojena do projektu: "Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu".

Do projektu budou zařazeny všechny dětí z posledního ročníku, tj. děti 5-6 let, které dovrší 6 let k 31.8.2020 a děti s OŠD pro školní rok 2019/20. Děti zdarma dostanou pracovní sešity, které si na konci školního roku odnesou domů. V letošním školním roce je opět kladen důraz na rozvoj dětí ve vztahu k předškolní přípravě, která by měla usnadnit přechod od předškolnímu ke školnímu vzdělávání a předcházet počátečnímu selhání dítěte při vstupu do základní školy. Vzhledem k pandemii se nám nepodařilo všechny úkoly splnit v MŠ, sešity byly předány během června dětem pro domácí učení s rodiči.

Pro školní rok 2020/21 plánujeme další zapojení do projektu.

více