Co bude


Akce květen 2024

Akce květen 2024

Ve čtvrtek 16.5. jsou děti z MŠ a jejich rodinní příslušníci srdečně zváni na velkou akci na nádvoří - Oslava 50. výročí MŠ "Čtyřlístek". Zahájení bude v 15:00 zábavnou šou Milana Řezníčka, další body programu viz samostatná pozvánka v aktualitách.

V květnu začnou výlety jednotlivých tříd do ZOO koutku do Pokojovic, kde mají děti možnost svézt se na oslících, ostatní třídy pak čeká tato cesta během června. V úterý 21.5. pojede na výlet do Pokojovic třída sportovní (odjezd autobusu v 8:30, podrobnější info na třídě).

Ve čtvrtek 23.5. se starší děti vypraví autobusem do DS Manželů Curieových, kde při příležitosti návštěvy babiček a dědečků z domova, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, čeká všechny účastníky Pohádková cesta.

24.5. se mohou děti zúčastnit sportovnání na nádvoří a zahradě MŠ pod vedením trenérů FOŠ (rozdělení podle věku - mladší děti budou mít možnost tréninku od 9:30, starší pak od 10:30).

V pondělí 27.5. proběhne v MŠ společné fotografování tříd.

V úterý 28.5. pojede třída Zvoneček do Pokojovic do ZOO koutku (prohlídka zvířátek, jízda na oslících). Odjezd v 8:30, podrobnější informace na třídě. Stejný výlet čeká třídu hudební ve čtvrtek 30.5.

více

MŠ otevřená všem

MŠ otevřená všem

Název projektu: MŠ otevřená všem

 

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003078.

 

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

 

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2023 – prosinec 2024.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta, jehož pomoc bude směřována na vzdělávání ve třídě Zvoneček (vzdělávání dvouletých dětí). Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.


Projekt ve výši 653 850 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

více

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

Digitální kompetence - pořízení pomůcek

MŠ "Čtyřlístek" Třebíč získala z Národního plánu obnovy příspěvek ve výši 86 400 Kč na nákup a pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí v předškolním věku.

Nově dětem nabízíme využití mobilního 3PANELU, který je vhodný pro rozvoj mnoha dovedností dětí, včetně rozvoje gramotnosti matematické i čtenářské, a také díky této pomůcce můžeme s využitím vhodných aplikací nebo odkazů u dětí podporovat logické a kritické myšlení.

Pomůcka se nachází v přírodní třídě, poměrně snadno dostupná je pro využití ve třídě hudební (je mobilní), pro děti z ostatních tříd je ale k příležitostnému využití též dostupná (třídní učitelky mohou zajistit návštěvu přírodní třídy za účelem využití panelu).

Dále byly z příspěvku zakoupeny robotické hračky v podobě zvířátek, jsou vhodné i pro menší děti, slouží k přirozenému seznamování dětí se základy programování, a k postupnému rozvoji logického myšlení.

Věříme, že nové pomůcky vhodně doplní předškolní vzdělávání v naší mateřské škole. Projekt je financován Evropskou unií.  

více

Mezigenerační spolupráce mezi MŠ „Čtyřlístek“ Třebíč a DS Třebíč Manželů Curieových

MŠ „Čtyřlístek“ již pět let buduje systematicky mezigenerační spolupráci mezi ní a DS Třebíč Manželů Curieových. Děti se seniory mohly dosud setkávat v rámci projektů, na které MŠ získávala několik let dotace z Grantového programu: „Zdravé město Třebíč: Rodina a zdraví“. Od roku 2019 již příspěvkové organizace Města Třebíč nemohou o tyto dotace žádat, ale úspěšným žadatelům z předchozích let bude automaticky provozní rozpočet školy navýšen o potřebnou částku na akce, které dříve MŠ z dotace hradila.

Mš „Čtyřlístek“ Třebíč díky tomuto získala do rozpočtu školy navíc 17 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky budou opět využity na akce, které se zaměřují na mezigenerační spolupráci a podporu zdravého životního stylu v rámci projektu: Rok se seniory. Každé roční období nás tak bude i nadále čekat jedna společná akce s našimi milými dědečky a babičkami. Na jaře velikonoční tvoření, v létě sportovní dopoledne v DS, na podzim výlet a v zimě vánoční muzicírování. Rozvoj morálních a společenských hodnot považujeme v rozvoji osobnosti dětí za jednu z priorit.

Ve školním roce 2021/22 se uskutečnilo podzimního dopoledne se seniory na třídách - 15.11. 2021. Děti a senioři společně tvořili malé dárky, hráli si a zazpívali si v příjmené atmosféře doplněné malým občerstvením s perníčky. Vánoční koncert v prosinci se bohužel nemohl uskutečnit. Místo reálného setkání proběhlo setkání online přes interativní tabuli. Postupně se před kamerou vystřídaly děti z jednotlivých tříd, seniory pozdravily a potěšily vánočními písničkami, básničkami a koledami. Pro seniory jsme uspořádali sbírku klubíček z příze pro aktivity v DSP. Na Vánoce jsme do DS kromě přáníček, dárečků z různých materiálů, které tvořily děti s paními učitelkami a perníčků od paních kuchařek, zaslali i tři krabice plné křížovek a luštění. Sešlo se více než 100 knih, časopisů, novin. Vedle zaměstnanců školy se do sbírky aktivně zapojili také rodiče s dětmi. Všem velmi děkujeme za podporu této krásné akce. 

Konec školního roku 2021/22 a nový školní rok 2022/23 přinesl možnost aktivní spolupráce se seniory. Na jaře 2022 děti z naší MŠ naštívily seniory v DS a na zahradě DS zažily společné sportovní hry. Na podzim 2022 se uskutečnilo podzimní tvoření draků papíráků v DS s mnoha babičkami a několika dědečky. Výsledkem bylo plno pestrobarevných dráčků, které dětem udělaly radost. V prosinci 2022 se mohl uskutečnit opět vánoční koncert přímo v MŠ. Mezi dvěma koncerty vznikl čas také na milé posezení a krátké povídání. Pro seniory děti vytvořily více než 50 přáníček, které byly do DS odeslány. Mezi zaměstnanci školy proběhla sbírka dárků. Do DS putovaly tři plné krabice drobných dárků pro velkou radost, připraveno bylo zhruba 60 dárečků. Na jaře 2023 navštívilo MŠ několik seniorů, aby na jednotlivých třídách prožili s dětmi příjemné dopoledne s tvořením, povídáním, zpíváním a hrami. Na přelomu května a června 2023 děti v DS navštívily seniory, aby si společně všichni vyzkoušeli své dovednosti na zahradě DS. Kromě zážitků si děti odvážely i drobné dárky. Také ve školním roce 2023/24 chystáme další společná setkání, která obohatí malé i velké.    

 


více