Aktuality


Pozvánka na akci - Cesta odpadu

Pozvánka na akci - Cesta odpadu

Začátkem října jste zváni na další akci pořádanou městem Třebíč a Zdravým městem Třebíč. Tentokrát je to přednáška + exkurze o odpadech a jejich cestě na to správné místo.

Akce se koná dne 4. 10. 2022 od 16. hod v areálu společnosti ESKO – T.

více

Změna účtu školy

Změna účtu školy

Od 1. 10. 2022 dochází ke změně čísla účtu školy, ruší se účet u České spořitelny. Rodiče pro všechny platby (včetně platby úplaty a stravného) nově používají účet: 2702246020/2010 u Fio banky.

Žádáme rodiče o povolení souhlasu s inkasem pro nový účet nejdéle do 10. 10. 2022.

V případě problémů s platbou, prosím, kontaktujte účetní školy a vedoucí ŠJ: Jitka Maštalířová, email: jídelna.ctyrlistek@volny.cz, telefon: 568 841 135.

Děkujeme. 

více

Poděkování - stěhování piana

Poděkování - stěhování piana

Děkujeme všem ochotným tatínkům, kteří pomohli se stěhováním piana z přírodní do sportovní třídy. Byl to nelehký úkol, pomoci si moc ceníme, a máme radost, že se tato akce zadařila.

více

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Během měsíce září letošního školního roku se podařilo na zahradě MŠ vybudovat zajímavé herní centrum pro hry s pískem. Objekt se nachází v zadní části zahrady v pískové ploše. Hlavním prvkem je domeček s kuchyňkou a tabulí na kreslení křídou. Domek doplňuje výtah na písek, a také velké váhy se sítem.

Celá sestava v hodnotě téměř 90 tisíc Kč byla pořízena za finance z několika zdrojů. Nemalá část finančních prostředků pochází z darů od rodičů pro školní rok 2021/22 (24 500Kč). Další část za sběr starého papíru jako odměnu v soutěži ve sběru papíru získala naše MŠ 8 000 Kč (za celkové množství jsme získali 1. místo, za množství na dítě 4. místo), a za papír – surovinu  jsme obdrželi 12 810 Kč. MŠ získala také nezanedbatelné finanční ocenění od Města Třebíč za krásné výtvory dětí ve výtvarné soutěži „Mapy odpadů“ – jednalo se 40 000 Kč. Celkem jsme takto měli k dispozici 85 310 Kč, celá částka byla použita na financování herního centra pro hry dětí s pískem. Prvky jsou certifikované pro děti od 2 let.

Věříme, že děti zaujme nové vybavení pro hry, zkoumání a experimenty s pískem. Poděkování zaslouží i všichni rodiče, kteří pomohli svou podporou a pílí tomu, že se podařilo finanční prostředky na centrum shromáždit. Velký dík patří i všem dětem a pedagogům z naší školy, kteří se zapojili do výtvarné soutěže tvořivě a se zaujetím, čímž si zasloužili nádherné ocenění.  Rovněž děkujeme Městu Třebíč, které se rozhodlo užitečnou a podnětnou soutěž finančně štědře podpořit.  

více

Zápis ze setkání s rodiči ze dne 13.9.2022

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete zápis ze setkání rodičů s ředitelkou MŠ "Čtyřlístek", které proběhlo 13.9.2022. Příloha je v nabídce ke stažení jak ve formátu doc, tak ve formátu pdf.

více

Odpoledne na dvou kolech

Odpoledne na dvou kolech

MŠ Čtyřlístek zve 22.9. 2022 od 15:00 všechny děti a rodiče na dopravní odpoledne - tzv. Odpoledne na dvou kolech.

Děti by měly mít s sebou vlastní kolo, koloběžku či odrážedlo, a samozřejmě také helmu!

Akce se mohou účastnit i děti bez dopravního prostředku, ten bude možno v případě potřeby zapůjčit na místě.

více

Evropský týden mobility - ve spolupráci se Zdravým městem

Město Třebíč vás zve v týdnu od 10.9. k různým akcím při příležitosti evropského týdne mobility - konkrétní aktivity (jejich rozpis, den, čas a místo konání) naleznete ve formě plakátu v příloze. 

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2022/23

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2022/23 je výše úplaty stanovena na 550 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumntech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1700 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do třídy Zvoneček, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 100 Kč a podpisu. Rodiče zodpovídají za čip. Při ztrátě a zničení bude hodnota čipu hrazena propadením zálohy za zničený čip. Zapůjčení čipu doporučujeme rodičům dětí ze třídy Zvoneček, kde je upraven řád dne a děti odcházejí domů po obědě již mezi 11:45-12:00.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky (568 841 135), případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Aktuální informace k povozu MŠ od září 2022

  

Aktuální informace, které by se týkaly mimořádných opatření spojených s nemocí COVID-19, budou zveřejňovány dle aktuálnosti a potřeby na webu a v MŠ - nástěnky. Vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně. Nadále platí tato základní pravidla:  

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče je vhodné hlásit v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání respirátorů a roušek se aktuálně nevyžaduje, bude se odvíjet v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. 

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou a mýdlem cca 20-30 sekund. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku s ohledem na celkový vývoj situace, používáme vhodné dezinfekční přípravky. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují. O případné změně podávání stravy se rozhodne na podzim 2022 - možnost samoobsluhy dětí.   

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce převážně v MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu.

Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně s ohledem na aktuální doporučení MZD nebo MŠMT.  

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 1x v týdnu, dle potřeby se frekvence zvýší na 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

více