Aktuality


Vánoční výstava na Karlově náměstí

Vánoční výstava na Karlově náměstí

Vážení rodiče, zveme vás na výstavu výtvarných děl a prací dětí z MŠ, která se uskuteční na Karlově náměstí. Do tvoření se zapojily děti ze všech tříd. Výstava proběhne v období 28.11. -7.12. 2022.

více

Tvoření přáníček pro osamělé

Tvoření přáníček pro osamělé

Milí rodiče,

pokud máte zájem zapojit se svými dětmi do akce pro dobrou věc, máte možnost podílet se na tvoření přání pro osamělé lidi.

Loni se v Komunitním centru Moravia sešlo celkem 317 originálních přáníček. Letošním cílem je toto číslo téměř zdvojnásobit a společně vyrobit 606 přání, která stejně jako minulý rok poputují k obyvatelům v domovech pro seniory na Manž. Curieových, Koutkově a Kubešově, ve Velkém Meziříčí a v Diakonii v Myslibořicích.

Pokud máte chuť pomoci, můžete se přidat a vyrábět nejen doma, ale i přímo v Komunitním centru Moravia (15.12.).

Jen na Vás je, co bude jejich obsahem. Zda budete malovat, psát vzkaz nebo vystřihovat a lepit. Loni byla některá přání plastická, aby si je mohli přečíst i lidé se slabým zrakem.

Sběrné místo do úterý 20/12: Komunitní centrum Moravia, Smrtelná 389/6, 674 01 Třebíč.

více

Nabídka sportovních aktivit

Nabídka sportovních aktivit

Sportovní centrum Třebíč zve všechny malé sportovce ve věku 3-5 let do Sportovní přípravky Devils - pohybová cvičení vždy v úterý a ve čtvrtek. Více informací pro rodiče (včetně kontaktů) viz plakátek.

více

Poděkování - sbírka pro hospic (prodej koláčů)

Poděkování - sbírka pro hospic (prodej koláčů)

Ve středu 5.10.2022 probíhal na nádvoří naší MŠ od 7:30 prodej koláčů - akce organizovaná Charitou Třebíč (pomoc pro Domácí hospic sv. Zdislavy). Celý výtěžek z prodeje podpoří služby hospicu.

Za 100 koláčů se podařilo získat 5416 Kč. Navíc byly koláče rozprodány za rekordních 45 minut. Velké poděkování patří všem rodičům, prarodičům a zaměstnancům školy, kteří pomohli dobré věci.

více

Změna účtu školy

Změna účtu školy

Od 1. 10. 2022 dochází ke změně čísla účtu školy, ruší se účet u České spořitelny. Rodiče pro všechny platby (včetně platby úplaty a stravného) nově používají účet: 2702246020/2010 u Fio banky.

Žádáme rodiče o povolení souhlasu s inkasem pro nový účet nejdéle do 10. 10. 2022.

V případě problémů s platbou, prosím, kontaktujte účetní školy a vedoucí ŠJ: Jitka Maštalířová, email: jídelna.ctyrlistek@volny.cz, telefon: 568 841 135.

Děkujeme. 

více

Poděkování - stěhování piana

Poděkování - stěhování piana

Děkujeme všem ochotným tatínkům, kteří pomohli se stěhováním piana z přírodní do sportovní třídy. Byl to nelehký úkol, pomoci si moc ceníme, a máme radost, že se tato akce zadařila.

více

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Hry s pískem - nový prvek na školní zahradě

Během měsíce září letošního školního roku se podařilo na zahradě MŠ vybudovat zajímavé herní centrum pro hry s pískem. Objekt se nachází v zadní části zahrady v pískové ploše. Hlavním prvkem je domeček s kuchyňkou a tabulí na kreslení křídou. Domek doplňuje výtah na písek, a také velké váhy se sítem.

Celá sestava v hodnotě téměř 90 tisíc Kč byla pořízena za finance z několika zdrojů. Nemalá část finančních prostředků pochází z darů od rodičů pro školní rok 2021/22 (24 500Kč). Další část za sběr starého papíru jako odměnu v soutěži ve sběru papíru získala naše MŠ 8 000 Kč (za celkové množství jsme získali 1. místo, za množství na dítě 4. místo), a za papír – surovinu  jsme obdrželi 12 810 Kč. MŠ získala také nezanedbatelné finanční ocenění od Města Třebíč za krásné výtvory dětí ve výtvarné soutěži „Mapy odpadů“ – jednalo se 40 000 Kč. Celkem jsme takto měli k dispozici 85 310 Kč, celá částka byla použita na financování herního centra pro hry dětí s pískem. Prvky jsou certifikované pro děti od 2 let.

Věříme, že děti zaujme nové vybavení pro hry, zkoumání a experimenty s pískem. Poděkování zaslouží i všichni rodiče, kteří pomohli svou podporou a pílí tomu, že se podařilo finanční prostředky na centrum shromáždit. Velký dík patří i všem dětem a pedagogům z naší školy, kteří se zapojili do výtvarné soutěže tvořivě a se zaujetím, čímž si zasloužili nádherné ocenění.  Rovněž děkujeme Městu Třebíč, které se rozhodlo užitečnou a podnětnou soutěž finančně štědře podpořit.  

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2022/23

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2022/23 je výše úplaty stanovena na 550 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumntech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1700 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do třídy Zvoneček, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 100 Kč a podpisu. Rodiče zodpovídají za čip. Při ztrátě a zničení bude hodnota čipu hrazena propadením zálohy za zničený čip. Zapůjčení čipu doporučujeme rodičům dětí ze třídy Zvoneček, kde je upraven řád dne a děti odcházejí domů po obědě již mezi 11:45-12:00.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky (568 841 135), případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Aktuální informace k povozu MŠ od září 2022

  

Aktuální informace, které by se týkaly mimořádných opatření spojených s nemocí COVID-19, budou zveřejňovány dle aktuálnosti a potřeby na webu a v MŠ - nástěnky. Vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně. Nadále platí tato základní pravidla:  

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče je vhodné hlásit v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání respirátorů a roušek se aktuálně nevyžaduje, bude se odvíjet v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. 

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou a mýdlem cca 20-30 sekund. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku s ohledem na celkový vývoj situace, používáme vhodné dezinfekční přípravky. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují. O případné změně podávání stravy se rozhodne na podzim 2022 - možnost samoobsluhy dětí.   

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce převážně v MŠ. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu.

Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně s ohledem na aktuální doporučení MZD nebo MŠMT.  

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 1x v týdnu, dle potřeby se frekvence zvýší na 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

více