Jak účinně na nemocnost dětí

Vážení rodiče,

zde vám zprostředkováváme odkazy, kde najdete video, a také brožuru nabízející informace k tématice, která je stále aktuální - nemocnost dětí.

více

Sbírka - koláče

Vážení rodiče, milí přátelé MŠ,

děkujeme, že jste se spolu s námi 6.10. zapojili do dobročinné akce Koláč pro Domácí hospic sv. Zdislavy, a zakoupením koláče podpořili dostupnost služby, kdy je potřebným na Třebíčsku zajištěna odborná lékařská péče v rodinách. 

Příspěvek od vás spolu se zaměstnanci MŠ "Čtyřlístek" činil 7478 Kč, a celková částka za město Třebíč dosáhla výše 175222 Kč. 

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2021/22

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2021/22 je výše úplaty stanovena na 500 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumntech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1600 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do třídy Zvoneček, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 100 Kč a podpisu. Zapůjčení čipu doporučujeme především rodičům dětí ze třídy Zvoneček, kde je upraven řád dne a děti odcházejí domů po obědě již mezi 11:45-12:00.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky, případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Aktuální informace k povozu MŠ od září 2021

Vážení rodiče, od září 2021, zatím po celý školní rok 2021/22, zůstávají v platnosti zpřísněná provozní a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19. Manuál vydaný MŠMT ČR je k dispozici v oddílu Aktuality. Mimořádné opatření vydané MZD je rovněž zveřejněno zde. Aktuálně platí, že děti v MŠ se netestují. 

Pozor - při příjezdu ze zahraničí se vztahují stejná pravidla na děti jako na dospělé. Rodiče jsou povinni sledovat infromace k návratu a riziko navštívené země. Zpravidla zde pro děti platí po návratu samoizolace s nutností pobývat určitou dobu doma, mimo kolektiv. Pokud vaše dítě bude pobývat po návratu ze zahraničí v samoizolaci, je nutno kontaktovat MŠ a dítě z docházky na dané období omluvit. Žádáme rodiče o aktivní spolupráci a dodržování platných protiepidemických nařízení.      

S účinností od 1. 9. 2021 platí, že do objektu MŠ vstupují všechny osoby s respirátorem nebo s jinou ochranou úst a nosu dle platných nařízení. Požadavek se týká všech rodičů, zmocněných osob, starších sourozenců. 

Aktuální informace budou zveřejňovány dle potřeby v MŠ - nástěnky, vaše dotazy vám vždy zodpovíme také ústně.

Základní pravidla:

1/ Do MŠ mohou pouze přicházet děti zdravé, bez příznaku infekční nemoci (kašel, rýma, teplota) - pokud při příchodu do MŠ dítě tyto znaky vykazuje, nebude přijato do MŠ. Rodič musí s dítětem navštívit lékaře a doložit, že se nejedná o onemocnění infekční. V případě, že se příznaky projeví během dne, budou rodiče obratem informováni a dítě bude muset být pod dohledem dospělého zaměstnance MŠ v izolaci (prostor u sauny). MŠ však není povinna aktivně vyhledávat děti s příznaky onemocnění. U chronicky nemocných dětí a alergiků vystaví praktický lékař pro děti a dorost potvrzení, že se nejedná u dítěte o infekční onemocnění. Potvrzení se škole odevzdává jen 1x. 

2/ Do MŠ přicházejí zdravé i ostatní osoby - rodiče, starší sourozenci atd. Žádáme rodiče, aby také omezili počet osob, které budou dítě z MŠ vyzvedávat, na nutné minimum. Výskyt infekčního onemocnění u dítěte nebo v rodině rodiče okamžitě hlásí v MŠ třídním učitelkám nebo ředitelce školy.

3/ Rodičům doporučujeme, aby maximálně využívali provozní dobu své třídy a děti nemusely být spojovány v případě, kdy to není nezbytně nutné, pokud je to možné. Třídy mají provoz zpravidla do 15:30, poté se děti spojují.

4/ Dezinfekce je umístěna u všech vstupů do MŠ. Používání respirátorů a roušek se upravuje aktuálně, v závislosti na vývoji epidemiologické situace, což může být odlišné směrem k rodičům a k dětem. Aktuálně děti roušky nepoužívají. Žádáme rodiče, aby děti v tašce s náhradním oblečením měly také 1 kus čisté roušky, nejlépe jednorázové, pro případ krajní nouze (např. podezření na výskyt COVID-19 v MŠ).  

5/ Děti si po příchodu do MŠ umývají ruce teplou vodou cca 20 -30 sekund, následně si ruce dezinfikují, používáme šetrný přípravek vhodný pro děti. Děti si dezinfikují ruce před jídlem a po návratu z pobytu venku. Stravování probíhá bez samobslužného výdeje, dětem nádobí i stravu vydává dospělý. Výdej stravy v rukavicích. V MŠ se pravidelně větrá, povrchy se dezinfikují.  

6/ V prvním pololetí budeme organizovat akce pouze v MŠ nebo akce určené pouze pro naši MŠ. Spojení na akce bude minimalizováno. V případě cesty mimo MŠ škola nepoužívá MHD, ale objednává si vlastní přepravu.

Organizace a průběh akcí pro rodiče s dětmi bude upřesněn průběžně. V prvním pololetí počítáme s omezením či zrušením akcí pro rodiče s dětmi. Akce BIOTRH (začátek října) bude upravena dle aktuálních podmínek či zrušena. Setkání s rodiči proběhne patrně bez osobní účasti rodičů - formou zápisu, který zveřejníme na webu školy a v písemné podobě předáme rodičům. Akce listoapd - prosinec 2021 budou upřesněny v průběhu školního roku. 

7/ Děti používají v MŠ pouze jednorázové kapesníky, po jejich použití si umývají a dezinfikují ruce. Ručníky používáme textilní s výměnou 2x v týdnu.

Děkujeme rodičům za pravidelné sledování informací a spolupráci.  

 

více

Aktuality - opatření proti COVID-19 - 2021/22

V příloze poskytujeme Manuál z MŠMT zahrnující obecné informace a doporučení týkající se škol a školských zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem k situaci COVID-19. Aktuální informace budou postupně doplňovány.

více

Změna účtu školy od 1.8. 2021

Žádáme rodiče o provedení změny u souhlasu s inkasem pro úhradu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu změny čísla účtu školy a banky od 1.8. 2021.

Pozor - do 31.7. 2021 platí původní číslo účtu, změnu proveďte nejdříve 1.8. 2021.

V případě nejasností nebo problémů se obracejte přímo na vedoucí ŠJ a účetní - Jitku Maštalířovou: jidelna@ms-ctyrlistek-trebic.cz

Děkujeme za spolupráci.

více