Organizace školního roku 2020/21

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o celkové organizaci (prázdniny, státní svátky) během školního roku 2020/21.

více

Školní řád - aktualizace

Na stránkách školy je zveřejněn aktualizovaný Školní řád platný od 09/2020. Obsahuje informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně omlouvání dětí a informace k organizaci provozu v MŠ. Celé změní Školního řádu najdete v sekci: Pro rodiče – oddíl Ke stažení.

více

Školní psycholožka v MŠ

Ve školním roce 2020/21 opět pokračuje spolupráce se školním psychologem. Jeho činnost je zdarma, plně hrazena z prostředků Města Třebíč. Rodiče se mohou obracet o pomoc na školního psychologa pomocí emailové adresy. Setkání se po předchozí dohodě konají v MŠ, v jídelně školy. Bližší nabídka v příloze.  

více

Obědy do škol

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, mohou získat pro své děti obědy zdarma v rámci projektu, do kterého je MŠ zapojena. Postup pro získání podpory a informace o projektu jsou vloženy do přílohy.

více

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Sběr papíru ve školním roce 2020/21

Ve školním roce 2020/21 budeme opět sbírat starý papír. Škola již nebude sbírat plast. 

Sběr papíru bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech. Počítáme, že během školního roku proběhne 4-5 kol sběru. První kolo je plánováno na konec září, případně na přelom září-října. Rodiče budou upozorněni minimálně týden předem, bližší údaje budou zveřejněny na plakátech na nástěnkách u tříd. Odměny budou dětem předány na závěr celkové sběru - za celkové pořadí (6/2021).  

Předem děkujeme rodičům za podporu a účast. Finance za sběr využíváme na podporu projektových akcí se seniory či projektových akcí MŠ (např. BIOTRH).     

více

Hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Více informací viz příloha.

více

Aktuality pro rodiče: školní rok 2020/21

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2020/21 je výše úplaty stanovena na 450 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumntech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1500 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do výtvarné třídy, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 100 Kč a podpisu.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky, případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Úkoly pověřence pro MŠ "Čtyřlístek" plní pan Bc. Radek Vodička, email: poverenec@trebic.cz, tel.: 568 896 100. 

Blíže viz. příloha.

více

Kytičkové dětství s vůní růže

Od dubna do června 2018 probíhal na hudební třídě a na třídě Rolnička pilotní projekt „Kytičkové dětství s vůní růže“. Aktivity s dětmi (3 setkání) vedla Ing. Eva Kopasová, autorka projektu a vonných esencí. Závěrečné setkání proběhlo 17.5. 2018. V odpoledních hodinách byla připravena i aktivita pro rodiče, kteří se tak mohli seznámit s projektem, jeho autorkou a účinkem esencí na vlastní pokožku. Více informací rodiče najdou v příloze ke stažení.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2018/19, a to na třídě hudební, přírodní a Rolnička. V říjnu proběhl seminář pro získání cerifikátu,  pedagogové nyní mohou vést činnosti s dětmi na třídách samostatně.  

více

Úprava atria u hlavního vstupu do MŠ

V srpnu 2020 byly zahájeny první práce na úpravu atria v MŠ. Dle návrhu budou postupně odstraněny houpadla a bude zde vybudována relaxační zóna. Zóna bude obsahovat především vyvýšený záhon s rostlinami, cestičky a lavičky pro posezení. Lavičky budou moci využívat rovněž rodiče, především v době, kdy čekají u vstupu do MŠ na otevření vchodových dveří.

Tento prostor využijeme také ke komunitnímu setkávání při akcích školy. Díky aktivitě a podpoře rodičů byla podána žádost o příspěvek z participativného rozpočtu Města Třebíč - Zdravé město Třebíč. Počítáme, že realizace proběhne a bude dokončena na podzim 2020. Věříme však, že výsledek všechny mile potěší.   

Návrh naleznete v příloze ke stažení.

více

Další články