Aktuality pro rodiče: školní rok 2020/21

* Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2020/21 je výše úplaty stanovena na 450 Kč za měsíc a dítě na celodenní docházku. Blíže viz. „Směrnice“ na hlavní nástěnce a v dokumntech na webu.

Platba za zdravotně – prev. péči ve třídě Rolnička je stanovena na částku 1500 Kč.

 

* Telefonní čísla do MŠ

Do MŠ je možno volat na pevnou linku: 568 841 135. Dovoláte se k vedoucí ŠJ Jitce Maštalířové, která Vás může přepojit na třídy. U vedoucí ŠJ je možno omlouvat děti, pokud budou nepřítomné.

Každá třída má i přímé telefonní číslo, které je možno také využívat k omlouvání dětí a přímé komunikaci s třídními učitelkami. Každá třída má také své mobilní číslo. Údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Telefon ředitelna: 568 843 556 – na toto číslo volejte pouze, pokud potřebujete mluvit s ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že ředitelka může být také na třídě, nemusíte se vždy dovolat. Doporučujeme používat el. komunikaci: e-mail: msctyrlistek@email.czjidelna.ctyrlistek@volny.cz (jídelna MŠ). Emailové adresy na třídy uvedeny na webu školy.

Po 14:00 hodině se telefonní hovory automaticky přesměrují do výtvarné třídy, odtud budete přepojeni dle vašeho přání, nebo využijte mobilní čísla.

 

* Uzamykání hlavní budovy MŠ

Připomínáme, že budova MŠ se automaticky uzamyká v 8:30 hod, poté je možno použít zvonek na konkrétní třídu. Při odchodu z budovy mimo dobu otevření dveří je nutno použít pro otevření dveří přídavné tlačítko na rámu dveří. V poledne dveřní systém odemyká přesně ve 12:30 hod a opět zamyká ve 13:00 hod. Znovu se dveře odemykají automaticky ve 14:20 hod.

Pokud jdete k lékaři, či přijdete později z jiného důvodu, domluvte se, prosím, předem na své třídě se svými třídními učitelkami. Každá třída má vlastní zvonek. Pro bezbariérový vstup slouží boční vchod, kde je nutno používat klíčenku s čipem, bude vydána zájemcům oproti vratné záloze 100 Kč a podpisu.

 

* Omlouvání dětí

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné jej omluvit. Děti, které se vzdělávají povinně, zákonní zástupci omlouvají písemně, na předepsaném formuláři. Formulář je uložen na třídě, je nutno si ho vyžádat. Omluvy se přijímají nejdéle do 8:00 hod., a to telefonicky, případně osobně. Nestihnete-li si odhlásit oběd, je možno si oběd vyzvednout v MŠ mezi 11:00-11:30hod. po domluvě v ŠJ, platí pouze pro první den absence. Děti je možno omluvit na e-mail ŠJ: jidelna.ctyrlistek@volny.cz v týž den do 8:00hod. Blíže viz. „Školní řád“. Stravu je nutno odhlašovat den předem, nejpozději do 14:00 hod. Oběd odhlášený týž den je možno vyzvednout ve školní jídelně, neodhlášené obědy propadají.    

více

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Úkoly pověřence pro MŠ "Čtyřlístek" plní pan Bc. Radek Vodička, email: poverenec@trebic.cz, tel.: 568 896 100. 

Blíže viz. příloha.

více

Kytičkové dětství s vůní růže

Od dubna do června 2018 probíhal na hudební třídě a na třídě Rolnička pilotní projekt „Kytičkové dětství s vůní růže“. Aktivity s dětmi (3 setkání) vedla Ing. Eva Kopasová, autorka projektu a vonných esencí. Závěrečné setkání proběhlo 17.5. 2018. V odpoledních hodinách byla připravena i aktivita pro rodiče, kteří se tak mohli seznámit s projektem, jeho autorkou a účinkem esencí na vlastní pokožku. Více informací rodiče najdou v příloze ke stažení.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2018/19, a to na třídě hudební, přírodní a Rolnička. V říjnu proběhl seminář pro získání cerifikátu,  pedagogové nyní mohou vést činnosti s dětmi na třídách samostatně.  

více

Úprava atria u hlavního vstupu do MŠ

V srpnu 2020 byly zahájeny první práce na úpravu atria v MŠ. Dle návrhu byla odstraněna houpadla. Na tomto místě byla vybudována relaxační zóna tvořená vyvýšeným záhonem s rostlinami, cestičkami. Lavičky pro posezení jsou objednány, čekáme na dodání během června. Bude se jednat o lavičky z recyklovaného a odolného materiálu. Lavičky budou moci využívat rovněž rodiče, především v době, kdy čekají u vstupu do MŠ na otevření vchodových dveří. Druhá část úpravy proběhla v květnu 2021. Byl vytvořen druhý mlatový kruh a cestičky, ve středu kruhu je zasazen strom - sakura. Kolem stromu bude instalována dřevěná lavička, která bude dodána do konce června 2021. Na nákup využijeme dar od rodičů.  

Zóna by měla být kompletně upravena a vybavena do 31.8. 2021. Věříme, že tento prostor zpříjemní také chvíle všem rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům MŠ.

více

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

Vážení rodiče, v souladu se zákonnými požadavky naše organizace zveřejňuje návrh na Rozpočet na rok 2021 a návrh na Střednědobý výhled rozpočtu školy na roky 2022 - 2023.

Oba dokumenty naleznete v příloze a jsou rovněž dostupné na úřední desce v MŠ (hlavní nástěnka u vchodu do budovy a ve třídě Rolnička).

více

Školní psycholog v MŠ

Po celý rok 2018 bude v MŠ působit školní psycholožka Mgr. Martina Kolářová.  Nabídku jejich služeb může využít nejen MŠ, ale také rodiče. Služba je zdarma, hradí ji Město Třebíč. Více informací včetně kontaktu na Mgr. Kolářovou najdou rodiče v příloze.

více

Sponzoři a podporovatelé MŠ

MŠ „Čtyřlístek“ je každoročně podporována finančním darem od SPARKASSE, pobočka Třebíč. V roce 2014 byl dar ve výši 2000 Kč využit na podporu oslav 40tého výročí otevření MŠ. V roce 2015 z peněžního daru ve výši 2 500 Kč mateřská škola zakoupila digitální fotoaparát NIKON, který využíváme při dokumentaci různých akcí ve škole. SPARKASSE, pobočka Třebíč nezapomněla na děti z MŠ "Čtyřlístek" Třebíč ani v roce 2016. Za finanční dar v částce 2500 Kč byl opět zakoupen další digitální fotoaparát NIKON v blankytně modré barvě. Fotoaparát je využíván pro dokumentaci akcí na škole i mimo školu. Fotografie zevřejňujeme také na webových stránkách naší školy. V roce 2017 se za pravidelný sponzorský dar ze SPARKASSE zakoupil speciální přístroj pro třídu Rolnička - tzv. domácí solná jeskyně v hodnotě 3 700 Kč, který bude pozitivně upravovat ozvuší dětem v době odpoledního odpočinku a spánku. V roce 2018 získala MŠ od SPARKASSE dar opětovně. Za dar ve výši 5 000 Kč byly zakoupeny plastové police do zahradního domečku třídy Rolnička. I roce 2019 mohla MŠ "Čtyřlístek" využít dar ze SPARKASSE. Za dar ve výši 4 200 Kč byla zakoupena sada speciálních zvonkoher z himalájského bambusu pro relaxační a hudební aktivity. V dubnu 2020 opět MŠ získala dar od SPARKASSE ve výši 5000 Kč, dar byl využit pro třídu Rolnička k nákupu didaktických her a vzdělávacích hraček pro děti dle výběru pedagogů. Našemu hlavnímu sponzorovi, který dětem pravidelně přispívá, patří velké poděkování. 

Nečekaný a výjimečný finanční dar získala MŠ pro třídu Rolnička od veřejně prospěšného spolku Anaon se sídlem v Liberci. Herec Jaroslav Dušek předal ředitelce MŠ část výtěžku z divadelního představení „Čtyři dohody“ v Národním domě dne 7.11. 2015. Poděkování za dar ve výši 50 000 Kč patří nejen panu Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům, ale také paní ředitelce Jaromíře Hanáčkové, ředitelce MěKS Třebíč, která na dar naši MŠ navrhla.

Dar byl využit na zakoupení zdravotní techniky pro děti ze třídy Rolnička. Ještě koncem prosince byly pořízeny dva kusy profesionálních inhalátorů s bohatým příslušenstvím a náhradními díly. Tyto přístoroje využívají nejen děti ze třídy Rolnička, ale jsou používány i při aktivitě "Zdravé dýchání", která je nabízena dětem ze všech tříd.

Rodiče dětí přispívají pravidelně formou finančního příspěvku MŠ. Ve školním roce 2018/19 rodiče celkem darovali 37 200 Kč. Tato částka byla využita na zakoupení osobních dárků pro děti na Vánoce, pro předškoláky na dárky pro loučení s MŠ. Všechny třídy získaly příspěvek z tohoto daru ve výši 5 000 Kč na nákup vánočních dárků na třídy. Případný finanční zůstatek bude využit na zakoupení hraček a sportovních doplňků pro hry na školní zahradě. V letošním školním roce (2019/20) byl dar škole od rodičů dětí vybrán ve dvou etapách - nejprve se jednalo o částku 26 650 Kč, následně o částku 8 322 Kč, celková výše tak činí 34 972 Kč, a tento finanční obnos bude využit na nákup knížek na Vánoce, dárky pro předškoláky k příležitosti jejich loučení s MŠ na konci školního roku, a zbývající část peněz půjde na atrium, které bude v MŠ budováno od podzimu 2020.

Realitní společnost M&M REALITY prostřednictvím její zástupkyně paní Andrey Šteflové darovala dětem z mateřské školy „Čtyřlístek“ nové bezpečnostní vesty s oblíbeným kamarádem krtkem. Nové vesty napomohou vyšší bezpečnosti dětí ze dvou tříd. Děkujeme.

V březnu 2020 MŠ obdržela dar od fyzické osoby ve výši 2000 Kč. Tento finanční obnos byl použit na nákup vzdělávacích her pro děti.


Spolupráce školy s ESKO – T,s.r.o                                                                                                                                                ESKO – T, s.r.o. z Třebíče spolupracuje s MŠ při sběru papíru, PET lahví, ale také v MŠ probíhají výukové programy pro děti, které je správně učí třídit odpady a chovat se ekologicky. 


Spolupráce školy se Střední školou stavební Třebíč - od školního roku 2018/19 MŠ navázala spolupráci se SOŠ Stavební Třebíč. Děti z MŠ mohou zdarma využívat velkou školní tělocvičnu v období od října 2019 do dubna 2020. Děkujeme, vedení školy že můžeme rozvíjet a podporovat pohybové aktivity dětí i v zimním období, kdy činnosti venku bývají omezené z důvodu počasí. Činnosti v tělocvičně jsou dětmi velmi oblíbené.   

 více

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

zde naleznete veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení.

více