Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Zvyšování kvality školství v České republice, projekt SRP

Naše MŠ byla zapojena do dvouletého projektu Národního pedagogického institutu Praha - „Vedeme školu“. V projektu se jedná o rozvoj prostředí pro efektivnější práci učitelů i učení žáků, poznání silných a slabých stránek naší mateřské školy, ujasnění poslání školy a vizi její ještě úspěšnější budoucnosti.

I díky tomu, že je naše mateřská školka strategicky vedena, je naše školství o něco lepší a děti mají lepší podmínky pro svůj osobnostní rozvoj.

Do projektu byla aktivně zapojena ředitelka MŠ Ing. Renata Špačková a zástupkyně ředitelky školy Věra Navrátilová. 

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Třebíč získala pečeť kvality „Vedeme školu“.

více


Hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Více informací viz příloha.

více

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce dětí

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Úkoly pověřence pro MŠ "Čtyřlístek" plní pan Bc. Radek Vodička, email: poverenec@trebic.cz, tel.: 568 896 100. 

Blíže viz. příloha.

více

Kytičkové dětství s vůní růže

Od dubna do června 2018 probíhal na hudební třídě a na třídě Rolnička pilotní projekt „Kytičkové dětství s vůní růže“. Aktivity s dětmi (3 setkání) vedla Ing. Eva Kopasová, autorka projektu a vonných esencí. Závěrečné setkání proběhlo 17.5. 2018. V odpoledních hodinách byla připravena i aktivita pro rodiče, kteří se tak mohli seznámit s projektem, jeho autorkou a účinkem esencí na vlastní pokožku. Více informací rodiče najdou v příloze ke stažení.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2018/19, a to na třídě hudební, přírodní a Rolnička. V říjnu proběhl seminář pro získání cerifikátu,  pedagogové nyní mohou vést činnosti s dětmi na třídách samostatně.  

více

Úprava atria u hlavního vstupu do MŠ

V srpnu 2020 byly zahájeny první práce na úpravu atria v MŠ. Dle návrhu byla odstraněna houpadla. Na tomto místě byla vybudována relaxační zóna tvořená vyvýšeným záhonem s rostlinami, cestičkami. V létě 2021 byly osazeny lavičky pro posezení. Lavičky budou moci využívat rodiče, především v době, kdy čekají u vstupu do MŠ na otevření vchodových dveří. Druhá část úpravy proběhla v květnu 2021. Byl vytvořen druhý mlatový kruh a cestičky, ve středu kruhu je zasazen strom - sakura. Kolem stromu byla instalována dřevěná lavička, Na nákup lavičky byl využit dar od rodičů.  

Zóna je nyní kompletně upravena a vybavena. Věříme, že tento prostor zpříjemní také chvíle všem rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům při návštěvě MŠ "Čtyřlístek" Třebíč.

více

Sponzoři a podporovatelé MŠ

MŠ „Čtyřlístek“ je každoročně podporována finančním darem od SPARKASSE, pobočka Třebíč. V roce 2014 byl dar ve výši 2000 Kč využit na podporu oslav 40tého výročí otevření MŠ. V roce 2015 z peněžního daru ve výši 2 500 Kč mateřská škola zakoupila digitální fotoaparát NIKON, který využíváme při dokumentaci různých akcí ve škole. SPARKASSE, pobočka Třebíč nezapomněla na děti z MŠ "Čtyřlístek" Třebíč ani v roce 2016. Za finanční dar v částce 2500 Kč byl opět zakoupen další digitální fotoaparát NIKON v blankytně modré barvě. Fotoaparát je využíván pro dokumentaci akcí na škole i mimo školu. Fotografie zevřejňujeme také na webových stránkách naší školy. V roce 2017 se za pravidelný sponzorský dar ze SPARKASSE zakoupil speciální přístroj pro třídu Rolnička - tzv. domácí solná jeskyně v hodnotě 3 700 Kč, který bude pozitivně upravovat ozvuší dětem v době odpoledního odpočinku a spánku. V roce 2018 získala MŠ od SPARKASSE dar opětovně. Za dar ve výši 5 000 Kč byly zakoupeny plastové police do zahradního domečku třídy Rolnička. I roce 2019 mohla MŠ "Čtyřlístek" využít dar ze SPARKASSE. Za dar ve výši 4 200 Kč byla zakoupena sada speciálních zvonkoher z himalájského bambusu pro relaxační a hudební aktivity. V dubnu 2020 opět MŠ získala dar od SPARKASSE ve výši 5000 Kč, dar byl využit pro třídu Rolnička k nákupu didaktických her a vzdělávacích hraček pro děti dle výběru pedagogů. Našemu hlavnímu sponzorovi, který dětem pravidelně přispívá, patří velké poděkování. 

Nečekaný a výjimečný finanční dar získala MŠ pro třídu Rolnička od veřejně prospěšného spolku Anaon se sídlem v Liberci. Herec Jaroslav Dušek předal ředitelce MŠ část výtěžku z divadelního představení „Čtyři dohody“ v Národním domě dne 7.11. 2015. Poděkování za dar ve výši 50 000 Kč patří nejen panu Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům, ale také paní ředitelce Jaromíře Hanáčkové, ředitelce MěKS Třebíč, která na dar naši MŠ navrhla.

Dar byl využit na zakoupení zdravotní techniky pro děti ze třídy Rolnička. Ještě koncem prosince byly pořízeny dva kusy profesionálních inhalátorů s bohatým příslušenstvím a náhradními díly. Tyto přístoroje využívají nejen děti ze třídy Rolnička, ale jsou používány i při aktivitě "Zdravé dýchání", která je nabízena dětem ze všech tříd.

Rodiče dětí přispívají pravidelně formou finančního příspěvku MŠ. Ve školním roce 2018/19 rodiče celkem darovali 37 200 Kč. Tato částka byla využita na zakoupení osobních dárků pro děti na Vánoce, pro předškoláky na dárky pro loučení s MŠ. Všechny třídy získaly příspěvek z tohoto daru ve výši 5 000 Kč na nákup vánočních dárků na třídy. Případný finanční zůstatek bude využit na zakoupení hraček a sportovních doplňků pro hry na školní zahradě. V letošním školním roce (2019/20) byl dar škole od rodičů dětí vybrán ve dvou etapách - nejprve se jednalo o částku 26 650 Kč, následně o částku 8 322 Kč, celková výše tak činí 34 972 Kč, a tento finanční obnos bude využit na nákup knížek na Vánoce, dárky pro předškoláky k příležitosti jejich loučení s MŠ na konci školního roku, a zbývající část peněz půjde na atrium, které bude v MŠ budováno od podzimu 2020.

Realitní společnost M&M REALITY prostřednictvím její zástupkyně paní Andrey Šteflové darovala dětem z mateřské školy „Čtyřlístek“ nové bezpečnostní vesty s oblíbeným kamarádem krtkem. Nové vesty napomohou vyšší bezpečnosti dětí ze dvou tříd. Děkujeme.

V březnu 2020 MŠ obdržela dar od fyzické osoby ve výši 2000 Kč. Tento finanční obnos byl použit na nákup vzdělávacích her pro děti.


Spolupráce školy s ESKO – T,s.r.o                                                                                                                                                ESKO – T, s.r.o. z Třebíče spolupracuje s MŠ při sběru papíru, ekologicky zaměřených soutěží, ale také v MŠ probíhají výukové programy pro děti, které je správně učí třídit odpady a chovat se ekologicky. 


Spolupráce školy se Sportovním centrem Třebíč - od listopadu 2022 MŠ navázala spolupráci se Sportovním centrem Třebíč. Děti z MŠ mohou zdarma využívat prostory ke cvičení, děkujeme vedení centra, že můžeme rozvíjet a podporovat pohybové aktivity dětí i v zimním období, kdy činnosti venku bývají omezené z důvodu počasí.   

 více

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

zde naleznete veškeré potřebné informace a dokumenty ke stažení.

více

Ke stažení - adresář škol a školských zařízení

Vážení rodiče,

v příloze a na webových stránkách města Třebíč zde naleznete přehled (oficiální adresář škol a školských zařízení p. o. Třebíč) pro školní rok 2023/2024.

více