Akce prosinec 2022

Akce prosinec 2022

V pondělí 5.12. proběhla v MŠ Mikulášská nadílka - Mikuláš, anděl i čert zavítali během dopoledne do všech tříd, a protože žádné z dětí paní učitelky nechtěly čertovi dát, odešel s prázdnou, zatímco děti si nesly domů balíček s dobrůtkami od Mikuláše.

Ve čtvrtek 8.12. se opět uskutečnil sportovní program ve sportovní třídě pod vedením trenérů fotbalu - FOŠ. Aby děti měly dostatek pohybu, pokračovali jsme i během měsíce prosince v návštěvách Sportovního centra Třebíč (sportoviště vedle MŠ), kde máme na každé středeční dopoledne vyhrazen zrcadlový sál. Jednotlivé třídy se průběžně střídají podle rozpisu, nebo dle aktuální situace a docházky dětí.

Na úterý 13.12. byl domluven výlet autobusem na zámek Třebíč - pro starší děti z celé MŠ. Paní Eva, která si program připravila, nás poutavě provedla vánočním časem - kromě zvyků a zajímavostí z adventní doby měla pro děti připravenou tvořivou činnost - skládání a lepení stromečku, každé z dětí si pak svůj barevný vánoční stromeček odvezlo, společně si také protáli tělíčka u říkanky s pohybem, a ve druhé části programu si paní učitelky s dětmi prohlížely expozici betlémů.

Ve čtvrtek 15.12. se ve sportovní třídě uskutečnil vánoční koncert se seniory z DS. Tři babičky a jeden dědeček pod vedením svých pečovatelek zazpívaly koledy a krásné vánoční písně, u něktrých se zapojily i děti; také jsme předali seniorům malé dárečky a přání (nejen pro na, ale i pro ostatní babičky a dědečky v domově), a u drobného pohoštění jsme jim snad zpříjemnili předvánoční atmosféru.

Na úterý 20.12. byl naplánován vánoční oběd, kdy nás čekalo slavnostní stolování a paní učitelky, asistentky a chůvy si vychutnali oběd na třídě s dětmi. Oslavili jsme tak Vánoce i končící rok, abychom společně v lednu vkročili do toho nového... Vánoční nadílka v podobě nových dárečků do tříd probíhala během prosince v jednotlivých třídách individuálně, stejně tak vánoční posezení a tvoření nebo zpívání s účastí rodičů.

Poslední den v MŠ - čtvrtek 22.12. - nám program mělo zpestřit Divadélko Koník s Vánoční pohádkou, bohužel se kvůli zhoršeným podmínkám pro cestování z důvodu počasí, a navíc nižší docházkou dětí v některých třídách z důvodu nemocnosti, organizátoři rozhodli představení odvolat.

více

Přírodní učebna a úprava zahrady

Přírodní učebna a úprava zahrady

Vážení rodiče,

záměr přebudování školní zahrady do nové podoby - tzv. přírodní zahrady s přírodní učebnou byl splněn. Na projekt „Příroda všemi smysly uprostřed města“. MŠ "Čtyřlístek" získala podporu ze SFŽP. První úpravy (frézování pařezů, úprava terénu) byly realizovány již v 8/2020. Projekt v částce necelých 500 tisíc Kč byl realizován do prosince 2022.

Na podzim 2020 proběhla druhá etapa projektu, která zahrnovala výsadbu keřů do upraveného záhonu, zasazení stromu, úpravu květinových pásů. Pro vzdělávání dětí z oblasti EVVO byly zakoupeny pomůcky v hodnotě necelých 30 tisíc Kč (makety stromů, makety ptáků, výukové sady puzzle apod.). Další výzmanmá část projektu proběhla na jaře a v létě 2021, kdy byly postupně zabudovány interaktivní prvky na školní zahradě, byla zastíněna přírodní učebny a vybavena sedacím nábytkem.

Na podzim 2021 byly na zahradu umístěny suché stavby z proutí - tři iglú. Na jaře 2022 zahrada získala certifikát přírodní zahrada. Aktuálně mají děti k dispozici již dokončenou a plně vybavenou přírodní učebnu. Současně byla pěstební zahrádka doplněna vyvýšenými záhony. K zálivce je využívána dešťová voda ze střechy MŠ i sportovního centra.

Přírodní zahradu, učebnu i pěstební zahrádku budeme s dětmi aktivně využívat pro poznávání živé i neživé přírody, pro podporu zájmu dětí o přírodu a její ochranu. Současně bude prostor využit pro aktivity s rodiči a s dětmi. 

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt byl úspěšně dokončen k 31. 12. 2022.

Odkazy:

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

První společnou akcí pro rodiče a děti byla akce v září 2022 - Dopravní odpoledne na dvou kolech v rámci týdne Mobility.    

V příloze naleznete článek z Učitelských novin o našem projektu.

více

Malí a velcí společně

Malí a velcí společně

Název projektu: Malí a velcí společně

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018444.

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Dotace v rámci OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: leden 2021 – prosinec 2022.

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, rozvoj polytechnických dovedností dětí a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je škole poskytnout dočasnou personální podporu škole prostřednictvím chůvy, která se účastní provádění předškolního vzdělávání, dopomáhá pedagogovi na třídě při vzdělávacím procesu tak, že se zaměřuje především na pomoc a vedení dětí mladších 3 let na třídě Zvoneček. Třída Zvoneček je primárně určena ke vzdělávání dětí ve věku 2-3 roky.

Současně projekt rozvíjí polytechnické dovednosti dětí formou tzv. Projektových dnů. V MŠ budou organizovány projektové dny s MALOU TECHNICKOU UNIVERZITOU.

 

Projekt ve výši 384 528 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 12. 2022. Dotace byla vyčerpána na 100%. 

více

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-22

Projekt Podpora řemesel v Třebíči v letech 2019-2022

Rádi bychom informovali, že naše MŠ se účastní projektu podporujícího technické vzdělávání ve školách zřízených městem Třebíč. Podpora a rozvoj praktického vyučování je realizován jednak nákupem nářadí a materiálu na vybavení pro praktickou výuku v MŠ, kdy po celou dobu trvání projektu získáváme příspěvek 19 tisíc za každý rok, jednak spoluprací a propojením základních škol s mateřskými školami v praktických činnostech.

V roce 2019 byly zakopeny čtyři velké výukové sady pro polytechnickou výchovu s AKU nářadím a sada pro zkoumání a pokusy. Děti se účastnily v únoru 2020 rukodělných aktivit v ZŠ Horka Domky - v rámci dílen. Další spolupráce byla narušena pandemií.  

V roce 2020 byly dětem na třídy pořízeny v rámci projektu polytechnické stavebnice - Snap-X, ECO BEAMS Building Set (Miniland) a magnetické kostky.

Projekt pokračuje i v roce 2021. Na podzim 2021 byly zakoupeny pro děti nové pomůcky pro rozvoj polytechnických dovedností. Jednalo se především o velké pracovní ponky s nářadím, polytechnické hračky a pomůcky zaměřené na šroubování a aktivity s dětským aku nářadím, které podporují manuální zručnost dětí. Pomůcky a hračky děti dostaly na Vánoce. 

V roce 2022 byly díky projektu dětem zakoupeny modelovací hmoty Mad Mattr. Pro zpestření aktivit s hmotami byly dokoupeny také nůžky na stříhání a tvarování hmoty, lis na modelínu, razítka a vzorovaná kladívka na tvoření a hry s hmotou. Aktivita rozvíjí jemnou motoriku, posiluje zájem o pracovní a polytechnické činnosti. Děti rovněž potěšily šroubovací motivační sety s aku vrtačkami a hry pro rozvoj motoriky - Lov červíků, kde se učí manipulovat s náčiním - obří pinzetou. Nové pomůcky byly pro děti opět připraveny pod vánočním stromečkem.      

Zúčastněnými partnery tohoto projektu jsou:

- město Třebíč, zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

- SPŠ Třebíč, zastoupená Ing. Zdeňkem Borůvkou, ředitelem

- Společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., zatoupená Ing. Marcelou Marázovou, spolupráce se školami

- Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s., zastoupená Ing. Janem Lexou, členem představenstva

- Společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o., zastoupená Ing. Martinem Klusáčkem, personálním ředitelem

- Společnost NUVIA a.s., zastoupená Vojtěchem Vitáskem, provozním ředitelem

- Společnost PBS INDUSTRY, a.s., zastoupená Ing. Karlem Pléhou, MBA, generálním ředitelem

- Společnost Wera Werk s.r.o., zastoupená Ing. Romanem Jarošem a Ing. Davidem Zemanem, jednateli

- Společnost ČEZ, a.s., zastoupená Mgr. Martinem Mácou, vedoucím strategického náboru

- Společnost JOPP Automotive s.r.o., zastoupená Dušanem Brymem, MBA, jednatelem

- Společnost TTS energo s.r.o., zastoupená Ing. Richardem Horkým, jednatelem

více

Akce listopad 2022

Akce listopad 2022

V pátek 4.11. se vypravila poslední skupina dětí - starší děti z hudební třídy - do depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč na program Křížem krážem, kde se seznamovaly s prací přírodovědce, prohlížely si vycpaniny, přiřazovaly zvířata k jejich životnímu prostředí, seznámily se s tím, jak se tvoří herbář, a vytvořily si vlastní jednoduchý herbář z vylisovaných listů stromů.

V úterý 8.11. se starší děti ze dvou tříd (Rolnička a hudební) vypravily pěšky na program do Městské knihovny, kde s nimi paní knihovnice zopakovala, jak se chováme ke knížkám, vysvětlila jim, jak to probíhá v knihovně, a děti měly i možnost si prohlížet různé druhy knih zapůjčených přímo z regálů Dětského oddělení.

O den později byla pro zájemce (opět převážně z řad starších dětí)  ze tříd sportovní, přírodní a Rolnička připravena "Fotbalová škola" pod vedením trenérů. Děti ze třídy Zvoneček a hudební poprvé navštívily novou tělocvičnu Sportovního centra Třebíč vedle naší MŠ, postupně tělocvičnu (zdrcadlový sál) navštěvují jednotlivé třídy vždy ve středu dle rozpisu, který mají k dispozici třídní učitelky.

V pátek 11.11. čekala všechny děti pohádka v MŠ - přijelo za námi Divadlo Kašpárkův svět z Opavy s pohádkou "O princezně Rozmarýnce". Loutková pohádka byla pro děti poutavá, na konci si mohly loutky prohlédnout i zblízka.

V pondělí 14.11. se uskutečnil program pana Hořáka - jako již tradičně nás navštívil s některými ze svých zvířátek ze Záchranné stanice, dozvěděli jsme se spoustou zajímavostí, a jako obvykle byl program doprovázen také zpěvem autorských písní a hrou na kytaru a flétnu.

více

Akce říjen 2022

Akce říjen 2022

 

V pátek 7.10. jely starší děti z celé MŠ do Domova seniorů Manželů Curieových, kde spolu s babičkami a dědečky, se kterými jsme dlouhodobě v kontaktu, a udržujeme milou spolupráci, tvořily jednoduché podzimní dekorace - dráčky.

 

Ve čtvrtek 13.10. zájemce z řad starších dětí opět čekala Fotbalová škola pod vedením trenérů v prostorách nádvoří a školní zahrady.

 

Od druhé poloviny měsíce starší děti postupně navstěvovaly depozitář Muzea Třebíč na Kosmákově ulici - program Křížem krážem. Děti ze třídy Rolnička 17.10., ze sportovní třídy 20.10., z přírodní třídy 21.10., a pro třídu hudební je akce naplánována až na začátek listopadu.

31.10. proběhla logopedická depistáž pod odborným vedením paní logopedky u těch dětí, kde je vhodná diagnostika nebo přetrvávají logo potíže, a zatím nenavštěvují logopeda.

více

Akce září 2022

Akce září 2022

Ve čtvrtek 22.9. měly děti možnost zasportovat si pod vedením trenérů fotbalu - na nádvoří MŠ proběhla od 9:30 tzv. Fotbalová škola. Akce byla určena zejména pro starší děti, program byl pestrý (aktivity s míči, hokejkami, dráha, hry) a děti si ho náležitě užily. Další Fotbalová škola nás čeká hned v říjnu.

Stejný den odpoledne (čtvrtek 22.9.) proběhla dlouho plánovaná akce "Odpoledne na dvou kolech". Uskutečnila se od 15:00 do 17:00, děti z MŠ (i se svými sourozenci) měly možnost zúčastnit se v doprovodu svých rodičů a prarodičů soutěží, které byly připraveny ve venkovních prostorách areálu MŠ. Svá stanoviště tu měli i příslušníci městské i státní policie, představitelé VZP, BESIP, pod dohledem zkušené zdravotnice si zájemci mohli vyzkoušet i umělé dýchání na figuríně. Pro všechny účastníky bylo připraveno i malé pohoštění, které zajistily paní kuchařky naší MŠ. Po nasbírání příslušného počtu razítek (do průkazky - "řidičského průkazu"), která bylo možno získat na jednotlivých stanovištích za plnění zábavných úkolů, dostaly děti odměnu a diplom.

Akce "Předškoláci na přechodech" (která byla naplánována ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč a Městskou policií na měsíc říjen 2022) byla z důvodu nepřízně počasí na poslední chvíli zrušena (resp. přesunuta na jaro 2023).

více

První místo pro MŠ "Čtyřlístek"

MŠ „Čtyřlístek“ opět získala první místo za sběr papíru - v letošním školním roce se podařilo nashromáždit 8540 kg starého papíru, což je nejvíce ze všech zúčastněných MŠ. V přepočtu na dítě jsme opět obhájili třetí místo. Za obě umístění škola získala finanční odměnu v celkové výši 8000 Kč.

Velké poděkování patří všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří aktivně pomáhali papír sbírat. Byl zaznamenán dokonce rekord naší MŠ, kdy sběrač na první pozici dodal téměř 2,5 tuny papíru - ohromný výsledek!


Naše MŠ rovněž obhájila první místo ve výtvarné soutěži „Nakládání s odpady", soutěže se účastnily všechny třídy. Velké poděkování patří nejen dětem, ale také paním učitelkám, které činnosti s dětmi vedly. Překvapila a potěšila nás krásná cena pro naši MŠ – 40 tisíc Kč. Soutěž podpořilo Město Třebíč. Děkujeme.

více

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Poděkování - dobročinné sbírky v MŠ, dar škole

Vážení rodiče,

děkujeme všem zúčastněným, kteří se zapojili do sbírek zorganizovaných v naší MŠ. Jednalo se o materiální přispění do těchto sbírek:

1. Sbírka klubíček a přízí - pro seniory z DS Manželů Curieových (vybralo se více než 50 ks).

2. Sbírka křížovek - vánoční dárky pro seniory z DS Manželů Curieových (darováno 114 ks).

3. Předměty z fondu SIDUS - zakoupením předmětů do fondu pro dlouhodobě nemocné děti putovalo 4000 Kč.

4. Sbírka krmiva pro zvířátka (pro Zvěřinec na statku z Vilémova - již druhým rokem nás navštívila některá zvířátka v rámci programu Vánoční zvěřinec) - věnováno cca 5 krabic potravy pro různá zvířátka.

5. Dar škole - finanční pomoc, kdy rodiče přispívají MŠ "Čtyřlístek" na budování školního hřiště pro děti (vybráno 24 500 Kč).

Děkujeme za vaši pomoc a podporu, děkujeme i za to, že vedete své děti k pomoci potřebným!


více

Akce červen 2022

Akce červen 2022

Na začátku měsíce června si paní učitelky v jednotlivých třídách zorganizovaly dle své volby oslavu Mezinárodního dne dětí. Hned následující den (2.6.) se třída přírodní vydala pěšky na exkurzi do hasičcké stanice. Ve stejném termínu - čtvrtek 2.6. - se uskutečnil i výlet hudební a sportovní třídy do Ratibořic na kozí a králičí farmu (autobusem).

Stejný výlet - návštěva kozí a králičí farmy v Ratibořicích proběhl o den později (pátek 3.6.) pro třídu přírodní a třídu Zvoneček.

Ve středu 8.6. se konala akce pro všechny předškoláky - Pohádkový les. Start programu byl u Hvězdárny. Děti uvítal Hloupý Honza, a jejich úkolem bylo obcházet stanoviště a zachraňovat pohádkové postavy (plnit úkoly), aby se vrátily do pohádky.

Kraj Vysočina pořádal 8.6. krajskou soutěž - ukázka vyprošťovacích prací Hasičského záchraného sboru (na parkovišti u prodejny Mounfield) - podívat se šly některé děti (když třídní učitelky usoudily, že by program pro ně byl vhodný a nebály by se při zhlédnutí simulovaného zásahu a vyprošťování zraněných), zúčastnila se třída přírodní.

V pátek 10.6. měli předškoláci z jednotlivých tříd naplánovanou cesta autobusem k třebíčské bazilice a do Muzea Třebíč - Expozice cesty časem. Část programu měla proběhnout venku v zámeckém parku, z důvodu nepříznivého, deštivého počasí, musel být program nakonec zrušen.

Ve dnech 22.6. a 23.6. proběhl v MŠ Preventivní program s městskou policií, kdy se třídy v těchto dvou dnech vystřídaly - první den třídy hudební a přírodní, následující den sportovní a Rolnička. Paní policistka seznámila děti s předměty, které policie ke své práci potřebuje, následovala ukázka vybavení policejního vozu.

V červnu byli předškoláci, kteří v následujícím školním roce nastoupí do ZŠ, slavnostně pasování na školáky: přírodní třída 14.6., sportovní a hudební třída 16.6.

více

Další články